.

เรียนสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 มีสมาชิกสามัญแจ้งเข้าร่วมประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่ง/ไม่ตรงกับข้อบังคับหมวดที่ 5 ข้อ 13 การประชุมครั้งนี้ถือเป็นสิ้นสุด ทางสมาคมฯ จึงขอนัดประชุมประจำปี 2560 ครั้งต่อไปในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ สโมสรราชตฤณมัยสมาคม ชั้น 2 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เรียนสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 มีสมาชิกสามัญแจ้งเข้าร่วมประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่ง/ไม่ตรงกับข้อบังคับหมวดที่ 5 ข้อ 13 การประชุมครั้งนี้ถือเป็นสิ้นสุด ทางสมาคมฯ จึงขอนัดประชุมประจำปี 2560 ครั้งต่อไปในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ สโมสรราชตฤณมัยสมาคม ชั้น 2 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

.

 

สรุปกิจกรรมประจำปี
 การตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา

ประกาศผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีพ.ศ.2559

ประกาศผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีพ.ศ.2559
ประกาศผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีพ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีพ.ศ.2559 (เพิ่มเติม1)

ประกาศผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีพ.ศ.2559 (เพิ่มเติม 2)

****เอกสารการประชุมวิชาการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1****

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

.