สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
Health Education Professional Association

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร : 02 354 8553, โทรสาร : 02 264 8999


รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ชุดที่ 15
 • นายกสมาคม
  ศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์
 • อุปนายกสมาคม
  รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  
 • เลขาธิการ
  รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล  
 • รองเลขาธิการ
  นายปรีชา สุสันทัด  
 • เหรัญญิก
  นางนภาพร  ม่วงสกุล
 • นายทะเบียน
  อ.ดร.ขวัญเมือง  แก้วดำเกิง
 • วิชาการ
  รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล
 • ปฏิคม
  นางนลินี  มกรเสน  
 • บรรณาธิการ
  ผศ.ดร.ภรณี  วัฒนสมบูรณ์  
 • บรรณารักษ์
  นางจารุณี  ชัยชาญชีพ    
 • ประชาสัมพันธ์
  นางลัดดา  ปิยเศรษฐ์  
 • วิเทศสัมพันธ์
  รศ.ดร.พาณี  สีตกะลิน  
 • กรรมการกลาง
  รศ.สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย
  นายชัยสิทธิ์  ลูกรักษ์
  นายสรงค์กฏณ์  ดวงคำสวัสดิ์
  รศ.ดร.สุรีย์  จันทรโมลี
  รศ.ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์
  รศ.ดร.มณีรัตน์  ธีระวิวัฒน์
  นางเพ็ญศรี  เกิดนาค
  นางสุดาพร  ดำรงค์วานิช

 

 


ประกาศสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
ปี พ.ศ. 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
ปี พ.ศ. 2558

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาขึ้น
ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2558
ณ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


presentation หัวข้อ ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกสมาคมฯ ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

 • ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย             คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์พิมพ์สินี นาวานุรักษ์            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • คุณสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์              กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • คุณปราณี นาวเหนียว                         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
 • คุณสุภาพร องค์สุริยานนท์            โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีงบประมาณ 2558 (ช่วงเวลาการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
 

ภาพประชุมวิชาการ 13 ตุลาคม 2559

 


Copyrigh @ 2012 สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา : Health Education Professional Association
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 354 8553 
Email address:    hepathai@gmail.com เว็บไซต์ http://www.hepa.or.th