ประมวลภาพกิจกรรม

 มุฑิตาจิตสมาชิกสัมพันธ์สุขศึกษา"ประจำปี 2563 วันที่ 3 ต.ค.63

 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 3 ต.ค.63
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 พ.ย. 2562

 งานเกษียณอายุราชการสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา "ร้อยรัก ถักใจ สานสายใย มุฑิตา" 2562 วันที่ 19 ต.ค. 2562
 วางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 ก.ย.62
 ฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสปป.ลาว 26-27 ก.พ.62
 ประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 2 ก.พ.62
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 26-27 ธ.ค. 61
 งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุ 2561
 งานแสดงมุทิตาจิต ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
 วางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 24 กย.61
 ตรวจประเมินมาตรฐาน จ.สุราษฎร์ธานี 2561
 ตรวจประเมินมาตรฐาน จ.นครศรีธรรมราช 2561
คลิปวิดีโอ

 นักสุขศึกษาดีเด่น 2559-2560


เอกสารดาวน์โหลด
  1. แบบฟอร์มกระดาษสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
  2. บทความวิชาการ เรื่อง 21 วันเปลี่ยนอุปนิสัยได้จริงหรือ โดย ผศ.ดร.ขวัญเมิอง แก้วดำเกิง
  3. ประกาศสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักสุขศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561-2562
  4. โครงการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
  5. กำหนดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 19
  6. ประกาศผลการรับรองมาตรฐานสุขศึกษา ประจำปี 2561
  7. บทความวิชาการเรื่อง นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0 ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
  8. บทความวิชาการเรื่อง เจาะลึก Health Literacy ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
  9. บทความวิชาการเรื่อง วิถีแห่งการสร้างสุขและปัจจัยพัฒนาองค์กรสร้างสุข
  10. บทความวิชาการเรื่อง เก็บตก Health Literacy จากการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16
กรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ 16
วาระ 28 กันยายน 2562 ถึง 27 กันยายน 2566
นายกสมาคม
ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
อุปนายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
เลขาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
รองเลขาธิการ
นายปรีชา สุสันทัด
วิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
วิเทศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน
แผนงานโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
ปฏิคม
นางเพ็ญศรี เกิดนาค
สื่อสารองค์กร
นายสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์
ประชาสัมพันธ์
นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต
นายทะเบียน
นางนลินี มกรเสน
สวัสดิการ
นางจริยากร ดิษจินดา
ส่งเสริมรายได้
นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
เหรัญญิก
นางนภาพร ม่วงสกุล
บรรณาธิการ
นางจารุณี ชัยชาญชีพ
กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
น.ส.สมบูรณ์ ขอสกุล
เจ้าหน้าที่สมาคม
นายอนุชิต วรกา
นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง
ผู้เข้าเยี่ยมชม