เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

     วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562
 1. "ฝ่าวิกฤติการณ์ทางวิชาชีพสาธารณสุข" โดย นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 2. "ฝ่าวิกฤติและการปรับตัวของวิชาชีพสาธารณสุข" โดย นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 3. "การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์แนวใหม่ โดย นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
 4. "การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์แนวใหม่" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 5. "การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์แนวใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. "การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์แนวใหม่" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. "Health Literate Organization & Happy Workplace" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. "Health Literate Organization & Happy Workplace" โดย ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 9. "Health Literate Organization & Happy Workplace" โดย คุณพจนีย์ บุญประสิทธิ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (อินเตอร์)
 10. "การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน " โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
 11. "ฝ่าวิกฤตทางวิชาการในสถานศึกษาและแนวทางการปรับตัว" โดย ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์
ประมวลภาพกิจกรรม

 ฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสปป.ลาว 26-27 ก.พ.62
 ประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 2 ก.พ.62


 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 26-27 ธ.ค. 61
 งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุ 2561
 งานแสดงมุทิตาจิต ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
 วางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 24 กย.61
 ตรวจประเมินมาตรฐาน จ.สุราษฎร์ธานี 2561
 ตรวจประเมินมาตรฐาน จ.นครศรีธรรมราช 2561
คลิปวิดีโอ

 นักสุขศึกษาดีเด่น 2559-2560


เอกสารดาวน์โหลด
 1. บทความวิชาการ เรื่อง 21 วันเปลี่ยนอุปนิสัยได้จริงหรือ โดย ผศ.ดร.ขวัญเมิอง แก้วดำเกิง
 2. ประกาศสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักสุขศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561-2562
 3. โครงการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
 4. กำหนดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 19
 5. ประกาศผลการรับรองมาตรฐานสุขศึกษา ประจำปี 2561
 6. บทความวิชาการเรื่อง นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0 ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
 7. บทความวิชาการเรื่อง เจาะลึก Health Literacy ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
 8. บทความวิชาการเรื่อง วิถีแห่งการสร้างสุขและปัจจัยพัฒนาองค์กรสร้างสุข
 9. บทความวิชาการเรื่อง เก็บตก Health Literacy จากการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16
 10. แบบฟอร์มกระดาษสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
กรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ 15
วาระ 28 กันยายน 2558 ถึง 27 กันยายน 2562
นายกสมาคม
ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
อุปนายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
เลขาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
รองเลขาธิการ
นายปรีชา สุสันทัด
วิเทศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน
นายทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์
บรรณารักษ์
นางจารุณี ชัยชาญชีพ
ปฏิคม
นางนลินี มกรเสน
ประชาสัมพันธ์
นางลัดดา ปิยเศรษฐ์
วิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
เหรัญญิก
นางนภาพร ม่วงสกุล
กรรมการกลาง
ศาสตราจารย์.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
รองศาสตราจารย์.ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
รองศาสตราจารย์.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
รองศาสตราจารย์.ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
นางสุดาพร ดำรงค์วานิช
นายสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์
นางเพ็ญศรี เกิดนาค
เจ้าหน้าที่สมาคม
นายอนุชิต วรกา