.

 
สมาชิกสมาคมวิชาชีพที่สมัครก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นี้ สามารถใช้สิทธิ์ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯได้ในการประชุมครั้งนี้

.

สรุปกิจกรรมประจำปี
ภาพประชุมวิชาการ 13 ตุลาคม 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
ปี พ.ศ. 2558

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาขึ้น
ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2558
ณ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Presentation หัวข้อ ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17