ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ชุดที่ 16 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562