การตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
  1. การตรวจประเมินมาตรฐานงานสถานบริการสุขภาพจังหวัด สุราษฎร์ธานี [23-26 ก.ค.61]
  2. การตรวจประเมินมาตรฐานงานสถานบริการสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี [31 ก.ค.-3ส.ค.61]
  3. การตรวจประเมินมาตรฐานงานสถานบริการสุขภาพจังหวัดชุมพร [ส.ค.61]
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบแสดงความยินดีกับ อธิบดีกรม สบส. 17 ต.ค. 2561