การประชุมสามัญสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560
  1. จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม
  2. แบบตอบรับ
  3. วาระการประชุม
  4. สถานที่จัดประชุม
  5. รายงานสรุปผลการประชุม
การตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
  1. การตรวจประเมินมาตรฐานงานสถานบริการสุขภาพจังหวัด สุราษฎร์ธานี [23-26 ก.ค.61]
  2. การตรวจประเมินมาตรฐานงานสถานบริการสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี [31 ก.ค.-3ส.ค.61]
  3. การตรวจประเมินมาตรฐานงานสถานบริการสุขภาพจังหวัดชุมพร [ส.ค.61]
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบแสดงความยินดีกับ อธิบดีกรม สบส. 17ต.ค.