ดาวโหลดเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 30 ม.ค.64
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 ม.ค.64
 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 19 ธ.ค.63
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 8/2563 วันที่14 พ.ย.63
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 3 ต.ค.63
 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 22 ส.ค.63
 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 11 ก.ค.63
 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 18 เม.ย.63
 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 29 ก.พ.63
 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 23 ธ.ค.62
 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 พ.ย.62
 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 1 ก.ย.62
 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 9 มิ.ย.62
 14. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 6 พ.ค.62
 15. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 เม.ย.62
 16. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 มี.ค.62
 17. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 26 ธ.ค.61
 18. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2561
 19. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
 20. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561
 21. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561
การประชุมวิชาการ
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จากงานประจำสู่งานวิจัย 2562
 2. โครงการสัมมนาวิชาการสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา [26-27 ธ.ค.61]
 3. โครงการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางบริหารงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงาน [13ต.ค.59]
 4. โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำหรับกรมอนามัย 2560
 5. โครงการอบรมวิจัย R2R ภาคซวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 2560
 6. โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา 2561
 7. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [26-27 ก.พ.62]
การตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
 1. การตรวจประเมินมาตรฐานงานสถานบริการสุขภาพจังหวัด สุราษฎร์ธานี [23-26 ก.ค.61]
 2. การตรวจประเมินมาตรฐานงานสถานบริการสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี [31 ก.ค.-3ส.ค.61]
 3. การตรวจประเมินมาตรฐานงานสถานบริการสุขภาพจังหวัดชุมพร [ส.ค.61]
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบแสดงความยินดีกับ อธิบดีกรม สบส. 17 ต.ค. 2561