โครงการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข” ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ.2562
  1. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
  2. โครงการประชุม และอัตราค่าลงทะเบียน
  3. กำหนดการประชุม
  4. ใบสมัคร
  5. ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
  6. ใบจองห้องพัก และคำแนะนำ
  7. สถานที่จัดประชุม และแผนที่เดินทาง
ภาพกิจกรรมการประชุม
  1. ประมวลภาพการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
  2. ประมวลภาพการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18