ดาวโหลด เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
 1. "ฝ่าวิกฤติการณ์ทางวิชาชีพสาธารณสุข"" โดย นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 2. "ฝ่าวิกฤติและการปรับตัวของวิชาชีพสาธารณสุข" โดย นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 3. "การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์แนวใหม่ โดย นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
 4. "การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์แนวใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 5. "การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์แนวใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ คณบดีคณสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. "การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์แนวใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. "Health Literate Organization & Happy Workplace" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. "Health Literate Organization & Happy Workplace" โดย ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 9. "Health Literate Organization & Happy Workplace" โดย คุณพจนีย์ บุญประสิทธิ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (อินเตอร์)
 10. "การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน " โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
 11. "ฝ่าวิกฤตทางวิชาการในสถานศึกษาและแนวทางการปรับตัว" โดย ศ.ดร.ภาวิชา ทองโรจน์
ภาพกิจกรรมการประชุม
 1. ประมวลภาพการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
 2. ประมวลภาพการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18