ติดต่อเรา
ที่ตั้ง : สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ (อาคาร3) ชั้น7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเวที กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-3548-543 ต่อ 3604
โทรสาร : 02-644-8999
อีเมล์ : hepathai@gmail.com
หมายเลขผู้เสียภาษี : 0993000176146

เว็บไซต์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา : http://www.hepa.or.th
Health Education Professional Association

บัญชีสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา :
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน เลขที่ 254–211090-7