แบบฟอร์มประเมิน
  1. แบบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาสำหรับ รพศ./รพท.
  2. แบบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาสำหรับ รพช.
  3. แบบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา รพ.สต. ส่วนที่ 1
  4. แบบประเมิน Re-accredit รพ.สต. 2559
  5. แบบวิเคราะห์มาตรฐานงานสุขศึกษา re_acc ส่วนที่ 2 2561
เอกสารดาวน์โหลด
  1. การดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดย ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
  2. องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐาน งานสุขศึกษาฯของสถานบริการสุขภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
  3. เล่าประสบการณ์จากการเป็นผู้ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
  4. การคิดคะแนนการประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
  5. เอกสารบรรยายการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา [2561]