แบบฟอร์มประเมิน
 1. แบบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาสำหรับ รพศ./รพท.
 2. แบบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาสำหรับ รพช.
 3. แบบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา รพ.สต. ส่วนที่ 1
 4. แบบประเมิน Re-accredit รพ.สต. 2559
 5. แบบวิเคราะห์มาตรฐานงานสุขศึกษา re_acc ส่วนที่ 2 2561
ประกาศผลการประเมินรับรองมาตรฐานสุขศึกษา
 1. ประกาศผลการประเมินรับรองมาตรฐานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุข ปี 2561
 2. ประกาศผลการประเมินรับรองมาตรฐานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุข ปี 2560
เอกสารดาวน์โหลด
 1. การดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดย ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
 2. องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐาน งานสุขศึกษาฯของสถานบริการสุขภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
 3. เล่าประสบการณ์จากการเป็นผู้ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
 4. การคิดคะแนนการประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
 5. เอกสารบรรยายการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา [2561]