ประกาศผลการประเมินรับรองมาตรฐานสุขศึกษา
  1. ประกาศผลการประเมินรับรองมาตรฐานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุข ปี 2561
  2. ประกาศผลการประเมินรับรองมาตรฐานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุข ปี 2560
เอกสารดาวน์โหลด
  1. การดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดย ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
  2. องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐาน งานสุขศึกษาฯของสถานบริการสุขภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
  3. เล่าประสบการณ์จากการเป็นผู้ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
  4. การคิดคะแนนการประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
  5. เอกสารบรรยายการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา [2561]