วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
  1. ส่งเสริมวิชาการด้านสุขศึกษา และการสาธารณสุขของสมาชิก
  2. ส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสมาชิกและส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก
  3. จัดหาแหล่งประโยชน์สนับสนุนทางวิชาการสุขศึกษาให้แก่สมาชิก
  4. สนับสนุนหน่วยงานและชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
  5. ประสานความร่วมมือทางวิชาการสุขศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสมาคม ทั้งภายในและต่างประเทศ
  6. สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มทักษะในด้านวิชาการแก่กรรมการบริหารสมาคม
  7. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง
ประวัติการก่อตั้งสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
  1. วันจดทะเบียนก่อตั้ง วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 เลขลำดับ จ. 2210 ผู้ขอจัดตั้ง นายวสันต์  ศิลปสุวรรณ
  2. หนังสือจดทะเบียนก่อตั้ง