เปิดจองเอกสารประกอบการประชุมวิชาการสุขศึกษา ครั้งที่ 20 (Executive Summary)