ข่าวประชาสัมพันธ์


     
ประมวลภาพกิจกรรม

 มุฑิตาจิตสมาชิกสัมพันธ์สุขศึกษา"ประจำปี 2563 วันที่ 3 ต.ค.63
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 3 ต.ค.63
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 พ.ย. 2562

 งานเกษียณอายุราชการสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา "ร้อยรัก ถักใจ สานสายใย มุฑิตา" 2562 วันที่ 19 ต.ค. 2562


เอกสารดาวน์โหลด
  1. การใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลและมีความสุข Work Life Balance & Happiness โดย รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
  2. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy โดย รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
  3. บทความวิชาการ เรื่อง 21 วันเปลี่ยนอุปนิสัยได้จริงหรือ โดย รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
  4. บทความวิชาการเรื่อง นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0 ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
  5. บทความวิชาการเรื่อง เจาะลึก Health Literacy รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
  6. บทความวิชาการเรื่อง วิถีแห่งการสร้างสุขและปัจจัยพัฒนาองค์กรสร้างสุข
  7. บทความวิชาการเรื่อง เก็บตก Health Literacy จากการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16
  8. การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
  9. ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล
กรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ 16
วาระ 28 กันยายน 2562 ถึง 27 กันยายน 2566
นายกสมาคม
ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
อุปนายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
เลขาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
รองเลขาธิการ
นายปรีชา สุสันทัด
วิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
วิเทศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน
แผนงานโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
ปฏิคม
นางเพ็ญศรี เกิดนาค
สื่อสารองค์กร
นายสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์
ประชาสัมพันธ์
นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต
นายทะเบียน
นางนลินี มกรเสน
สวัสดิการ
นางจริยากร ดิษจินดา
ส่งเสริมรายได้
นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
เหรัญญิก
นางนภาพร ม่วงสกุล
บรรณาธิการ
นางจารุณี ชัยชาญชีพ
กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
น.ส.สมบูรณ์ ขอสกุล
เจ้าหน้าที่สมาคม
นายอนุชิต วรกา
นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง
ผู้เข้าเยี่ยมชม