Update 6 สิงหาคม 2566
Update 8 กรกฏาคม 2566
Update 29 มิถุนายน 2566
Update 10 มิถุนายน 2566
Update 30 พฤษภาคม 2566
Update 21 พฤษภาคม 2566
Update 6 พฤศจิกายน 2565

สาระน่ารู้คู่สุขภาพ

 📚 ."อิคิไก" ปรัชญาญี่ปุ่น สร้างกายใจเป็นสุข อายุยืนร้อยปี
ประมวลภาพกิจกรรม

 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 พ.ย. 2562

 งานเกษียณอายุราชการสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา "ร้อยรัก ถักใจ สานสายใย มุฑิตา" 2562 วันที่ 19 ต.ค. 2562

เอกสารดาวน์โหลด


 1. จัดเตรียมต้นฉบับบทความวิชาการและผลงานวิจัย การประชุมวิชาการสุขศึกษาฯ ครั้งที่ 20
 2. แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและการประชุมวิชาการ ของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
 3. แถลงการณ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 1
 4. แถลงการณ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 2
 5. บทความวิชาการ “นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0” ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
 6. เอกสารการบรรยาย “การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน” ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
 7. ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล
 8. บทความวิชาการ “21 วันเปลี่ยนอุปนิสัยได้จริงหรือ” รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
 9. บทความวิชาการ “วิถีแห่งการสร้างสุขและปัจจัยพัฒนาองค์กรสร้างสุข”
 10. เอกสารการบรรยาย “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” (Health Literacy) รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
 11. เอกสารการบรรยาย “การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ” (Happy Workplace) รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
 12. เอกสารการบรรยาย “การใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลและมีความสุข” (Work Life Balance & Happiness)
 13. เอกสารการบรรยาย “เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงาน”
 14. เอกสารการบรรยาย “การสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพในการทำงาน
 15. บทความวิชาการ “การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในประชากรผู้สูงวัย”
 16. บทความวิชาการเรื่อง เจาะลึก Health Literacy รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
 17. บทความวิชาการ “เครื่องมือประเมิน Health Literacy”
 18. การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข
 19. บทความวิจัย กระบวนการพัฒนาและทดลองใช้เครื่องมือประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

กรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ 16
วาระ 28 กันยายน 2562 ถึง 27 กันยายน 2566
นายกสมาคม
ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
อุปนายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
เลขาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
รองเลขาธิการ
นายปรีชา สุสันทัด
วิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
วิเทศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน
แผนงานโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
ปฏิคม
นางเพ็ญศรี เกิดนาค
สื่อสารองค์กร
นายสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์
ประชาสัมพันธ์
นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต
นายทะเบียน
นางนลินี มกรเสน
สวัสดิการ
นางจริยากร ดิษจินดา
ส่งเสริมรายได้
นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
เหรัญญิก
นางนภาพร ม่วงสกุล
บรรณาธิการ
นางจารุณี ชัยชาญชีพ
กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
น.ส.สมบูรณ์ ขอสกุล
ผู้เข้าเยี่ยมชม