ประมวลภาพกิจกรรม

 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 26-27 ธ.ค. 61
 งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุ 2561
 งานแสดงมุทิตาจิต ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
 วางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 24 กย.61
 ตรวจประเมินมาตรฐาน จ.สุราษฎร์ธานี 2561
 ตรวจประเมินมาตรฐาน จ.นครศรีธรรมราช 2561
คลิปวิดีโอ

 นักสุขศึกษาดีเด่น 2559-2560


เอกสารดาวน์โหลด
กรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ 15
วาระ 28 กันยายน 2558 ถึง 27 กันยายน 2562
นายกสมาคม
ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
อุปนายกสมาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
เลขาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
รองเลขาธิการ
นายปรีชา สุสันทัด
วิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
วิเทศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน
นายทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
ประชาสัมพันธ์
นางลัดดา ปิยเศรษฐ์
เหรัญญิก
นางนภาพร ม่วงสกุล
ปฏิคม
นางนลินี มกรเสน
บรรณารักษ์
นางจารุณี ชัยชาญชีพ
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์
กรรมการกลาง
นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
นางเพ็ญศรี เกิดนาค
รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
นายสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์
นางสุดาพร ดำรงค์วานิช
รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
เจ้าหน้าที่สมาคม
นายอนุชิต วรกา