สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
Health Education Professional Association

๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ โทร : ๐-๒๓๕๔-๘๕๕๓, โทรสาร : ๐-๒๖๔๔-๘๙๙๙

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ชุดที่ 15
 • นายกสมาคม
  ศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์

 • อุปนายกสมาคม
  รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  

 • เลขาธิการ
  รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
   
 • รองเลขาธิการ
  นายปรีชา สุสันทัด  

 • เหรัญญิก
  นางนภาพร  ม่วงสกุล

 • นายทะเบียน
  อ.ดร.ขวัญเมือง  แก้วดำเกิง

 • วิชาการ
  รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล

 • ปฏิคม
  นางนลินี  มกรเสน  

 • บรรณาธิการ
  ผศ.ดร.ภรณี  วัฒนสมบูรณ์  

 • บรรณารักษ
  นางจารุณี  ชัยชาญชีพ    

 • ประชาสัมพันธ์
  นางลัดดา  ปิยเศรษฐ์  

 • วิเทศสัมพันธ์
  รศ.ดร.พาณี  สีตกะลิน  

 • กรรมการกลาง
  รศ.สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย
  นายชัยสิทธิ์  ลูกรักษ์
  นายสรงค์กฏณ์  ดวงคำสวัสดิ์
  รศ.ดร.สุรีย์  จันทรโมลี
  รศ.ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์
  รศ.ดร.มณีรัตน์  ธีระวิวัฒน์
  นางเพ็ญศรี  เกิดนาค
  นางสุดาพร  ดำรงค์วานิช
 
วันจดทะเบียนก่อตั้ง
29 กรกฎาคม 2528
เลขลำดับ    จ. ๒๒๑๐
ผู้ขอจัดตั้ง นายวสันต์  ศิลปสุวรรณ

 

 ประกาศสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา พ.ศ. 2559


วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

 • ส่งเสริมวิชาการด้านสุขศึกษา และการสาธารณสุขของสมาชิก
 • ส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสมาชิกและส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก
 • จัดหาแหล่งประโยชน์สนับสนุนทางวิชาการสุขศึกษาให้แก่สมาชิก
 • สนับสนุนหน่วยงานและชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • ประสานความร่วมมือทางวิชาการสุขศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสมาคมทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับการเมือง

   เอกสารการก่อตั้งสมาคม

 


 

 
 
 
 
Copyright @ 2012 สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา : Health Education Professional Association
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Email address:    hepathai@gmail.com เว็บไซต์
http://www.hepa.or
.th