สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
Health Education Professional Association

๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ โทร : ๐-๒๓๕๔-๘๕๕๓, โทรสาร : ๐-๒๖๔๔-๘๙๙๙

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ชุดที่ 14
 • ศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ 
  นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
 • ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย
  อุปนายกสมาคม
 • รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล
  เลขาธิการ
 • นายปรีชา  สุสันทัด
  รองเลขาธิการ
 • ผศ.ดร.มณีรัตน์  ธีระวิวัฒน์
  ประธานวิชาการ
 • ผศ.ดร.ภรณี  วัฒนสมบูรณ์
  สาราณียกร
 • อ. ดร.ขวัญเมือง  แก้วดำเกิง
  นายทะเบียน
 • นางนภาพร  ม่วงสกุล
  เหรัญญิก
 • นางนลินี  มกรเสน
  ปฏิคม
 • นางจารุณี  ชัยชาญชีพ
  บรรณารักษ์
 • นางลัดดา  ปิยเศรษฐ์
  ประชาสัมพันธ์
 • รศ.ดร.พาณี  สีตกะลิน
  วิเทศสัมพันธ์

กรรมการกลาง

 • นายวิจารณ์  คหัฏฐา
 • นายชัยสิทธิ์  ลูกรักษ์ 
 • รศ.ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์
 • นางเพ็ญศรี  เกิดนาค
 • นางสุดาพร  ดำรงค์วานิช
 • รศ.สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย
 • รศ.ดร.สุรีย์  จันทรโมลี

วันจดทะเบียนก่อตั้ง
29 กรกฎาคม 2528
เลขลำดับ    จ. ๒๒๑๐
ผู้ขอจัดตั้ง นายวสันต์  ศิลปสุวรรณ

   วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

 • ส่งเสริมวิชาการด้านสุขศึกษา และการสาธารณสุขของสมาชิก
 • ส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสมาชิกและส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก
 • จัดหาแหล่งประโยชน์สนับสนุนทางวิชาการสุขศึกษาให้แก่สมาชิก
 • สนับสนุนหน่วยงานและชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • ประสานความร่วมมือทางวิชาการสุขศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสมาคมทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับการเมือง

   เอกสารการก่อตั้งสมาคม

 

 
 
 
 
Copyright @ 2012 สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา : Health Education Professional Association
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Email address:    hepathai@gmail.com เว็บไซต์
http://www.hepa.or
.th