"สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ร่วมกับ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก สปป.ลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 26-27 กุมภาพันธ์ 2562"