ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 26-27 ธ.ค. 61