.

 

สรุปกิจกรรมประจำปี
 การตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
ปี พ.ศ. 2558

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาขึ้น
ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2558 ณ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18
****เอกสารบรรยายในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18****

เรื่องที่น่าสนใจ

ผลการสำรวจการอ่านของคนไทย 2558 สนง.สถิติแห่งชาติ

รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลการสำรวจการอ่านของประชากรคนไทย สนง.สถิติแห่งชาติ 2558

บทสรุปผู้บริหาร ผลการสำรวจการอ่านของประชากรคนไทย 6 ปีขึ้นไป สนง.สถิติแห่งชาติ 2558

แนวคิดประเทศไทย 4.0 ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ภาพอนาคต ระบบสุขภาพ 2077 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิเคราะห์และจัดทาภาพอนาคตของระบบสุขภาพ