.

 

สรุปกิจกรรมประจำปี
****รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาชุดที่ 15 ประจำปี 2560****

 การตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา

ประกาศผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีพ.ศ.2559

ประกาศผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีพ.ศ.2559
ประกาศผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีพ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีพ.ศ.2559 (เพิ่มเติม1)

ประกาศผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีพ.ศ.2559 (เพิ่มเติม 2)

<