เกี่ยวกับสมาคมฯ

ประกาศสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา พ.ศ. 2559


วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

  • ส่งเสริมวิชาการด้านสุขศึกษา และการสาธารณสุขของสมาชิก
  • ส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสมาชิกและส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก
  • จัดหาแหล่งประโยชน์สนับสนุนทางวิชาการสุขศึกษาให้แก่สมาชิก
  • สนับสนุนหน่วยงานและชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
  • ประสานความร่วมมือทางวิชาการสุขศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสมาคมทั้งภายในและต่างประเทศ
  • ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับการเมือง

 เอกสารการก่อตั้งสมาคม

ประกาศสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา พ.ศ. 2558
เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
ปี พ.ศ. 2558