รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก


ใบสมัครสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา


รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ชุดที่ 15

 • นายกสมาคม
  ศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์
 • อุปนายกสมาคม
  รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย
 • เลขาธิการ
  รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
 • รองเลขาธิการ
  นายปรีชา สุสันทัด
 • เหรัญญิก
  นางนภาพร  ม่วงสกุล
 • นายทะเบียน
  อ.ดร.ขวัญเมือง  แก้วดำเกิง
 • วิชาการ
  รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล
 • ปฏิคม
  นางนลินี  มกรเสน
 • บรรณาธิการ
  ผศ.ดร.ภรณี  วัฒนสมบูรณ์
 • บรรณารักษ
  นางจารุณี  ชัยชาญชีพ
 • ประชาสัมพันธ์
  นางลัดดา  ปิยเศรษฐ์
 • วิเทศสัมพันธ์
  รศ.ดร.พาณี  สีตกะลิน
 • กรรมการกลาง
  รศ.สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย
  นายชัยสิทธิ์  ลูกรักษ์
  นายสรงค์กฏณ์  ดวงคำสวัสดิ์
  รศ.ดร.สุรีย์  จันทรโมลี
  รศ.ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์
  รศ.ดร.มณีรัตน์  ธีระวิวัฒน์
  นางเพ็ญศรี  เกิดนาค
  นางสุดาพร  ดำรงค์วานิช
 • วันจดทะเบียนก่อตั้ง
  29 กรกฎาคม 2528
  เลขลำดับ    จ. ๒๒๑๐
  ผู้ขอจัดตั้ง นายวสันต์  ศิลปสุวรรณ

 รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ชุดที่ 14

 • ศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์
  นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
 • ผศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย
  อุปนายกสมาคม
 • รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล
  เลขาธิการ
 • นายปรีชา  สุสันทัด
  รองเลขาธิการ
 • ผศ.ดร.มณีรัตน์  ธีระวิวัฒน์
  ประธานวิชาการ
 • ผศ.ดร.ภรณี  วัฒนสมบูรณ์
  สาราณียกร
 • อ. ดร.ขวัญเมือง  แก้วดำเกิง
  นายทะเบียน
 • นางนภาพร  ม่วงสกุล
  เหรัญญิก
 • นางนลินี  มกรเสน
  ปฏิคม
 • นางจารุณี  ชัยชาญชีพ
  บรรณารักษ์
 • นางลัดดา  ปิยเศรษฐ์
  ประชาสัมพันธ์ 
 • รศ.ดร.พาณี  สีตกะลิน
  วิเทศสัมพันธ์
 • นายวิจารณ์  คหัฏฐา
 • นายชัยสิทธิ์  ลูกรักษ์
 • รศ.ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์
 • นางเพ็ญศรี  เกิดนาค
 • นางสุดาพร  ดำรงค์วานิช
 • รศ.สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย
 • รศ.ดร.สุรีย์  จันทรโมลี
  กรรมการกลาง